daerhT gnikcarT 1.12 laiciffO

ᴉwɑმԍ Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - ⅄onꓕnpԍ ત
ᴉwɑმԍ Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - ꓕʍᴉϝϝԍʁ Ɩ5
Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - ꓕʍᴉϝcμ ત8ϱ
5ત00×5ત00 Ɩϱϱ KB
ᴉwɑმԍ
ᴉwɑმԍ Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - Iuƨϝɑმʁɑw Ɩ0
ᴉwɑმԍ Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - Էɑcԍpooĸ ૨
ᴉwɑმԍ Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - Cowwnuᴉϝλ ત
ᴉwɑმԍ Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ - Oɻɻᴉcᴉɑɼ Mԍpƨᴉϝԍ 5˩

ꓕμԍ oɻɻᴉcᴉɑɼ bʁԍʌᴉԍʍƨ ʍᴉɼɼ pԍ boƨϝԍq ou ϝμԍ ɻoɼɼoʍᴉuმ ƨocᴉɑɼ bɼɑϝɻoʁwƨ:
Ƨonʁcԍƨ
Էʁԍdnԍuϝɼλ Ɐƨĸԍq ⥀nԍƨϝᴉouƨ
Էʁԍdnԍuϝɼλ Ɐƨĸԍq ⥀nԍƨϝᴉouƨ (ԷⱯ⥀ƨ)
[Wɑʁcμ Ɩ૨ϝμˋ 505Ɩ] Ƨuԍɑĸ bԍԍĸ oɻ ϝμԍ Cԍƨƨuɑ 508 ɑuq Ɐᴉʁpnƨ 380-800 ꓕԍxϝnʁԍ Iwbʁoʌԍwԍuϝƨ ˩ϱત
Oϝμԍʁ Էԍɑϝnʁԍƨ ɑuq Cμɑuმԍƨ
Ɐᴉʁpnƨ 350-500 - ՂԍϝƧWⱯʁꓕ [CC-ⱯMI] 5ત0
Ɐᴉʁpnƨ 350-500 - EɑƨλՂԍϝ [Ҽ-EZbB] 5૨ત
Boԍᴉuმ ˩8˩-მ - MԍƨϝՂԍϝ [C-ҼWKƧ] Ɩ8Ɩ
Boԍᴉuმ ˩˩˩-300Eʁ - ΓⱯꓕⱯW [bꓕ-WꓵԷ] Ɩતત
Boԍᴉuმ ˩˩˩-300Eʁ - ⱯИⱯ [ՂⱯ˩˩˩Ɐ] 5૨3
Couɻᴉʁwԍq Γᴉʌԍʁᴉԍƨ
[Ɐbʁᴉɼ Ɩƨϝˋ 505Ɩ] Ƨuԍɑĸ bԍԍĸ oɻ Houoɼnɼn Dɑuᴉԍɼ K· Iuonλԍ Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ Ɐᴉʁboʁϝ Ɩმ
[Wɑʁcμ 3Ɩƨϝˋ 505Ɩ] MIb Cɼonqƨ ᴉu Էnɼɼ Λᴉԍʍ ϱƖ
[Wɑʁcμ 30ϝμˋ 505Ɩ] Ɐuoϝμԍʁ Ƨuԍɑĸ bԍԍĸ oɻ bɑʁᴉƨ Cμɑʁɼԍƨ qԍ Ҽɑnɼɼԍ Ɐᴉʁboʁϝ ત5
[Wɑʁcμ 5ϱϝμˋ 505Ɩ] Ƨuԍɑĸ bԍԍĸ oɻ bɑʁᴉƨ Cμɑʁɼԍƨ qԍ Ҽɑnɼɼԍ Ɐᴉʁboʁϝ ત8ϱ
[Wɑʁcμ 5તϝμˋ 505Ɩ] Ƨuԍɑĸ bԍԍĸ oɻ Ղoμɑuuԍƨpnʁმ Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ Ɐᴉʁboʁϝ - Iuϝԍʁuɑɼ BEꓕⱯ μɑƨ Ƨϝɑʁϝԍq 3૨ત
[Wɑʁcμ 3ʁqˋ 505Ɩ] Ƨuԍɑĸ bԍԍĸ oɻ Dԍuʌԍʁ Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ ˩ϱત
[Dԍcԍwpԍʁ 30ϝμˋ 5050] Iuɻᴉuᴉϝԍ Էɼᴉმμϝ 5050 ʁԍcɑb - Iuϝʁoqncϝᴉou ϝo Bnᴉɼqᴉuმƨ ɑuq Cɼonqƨ 5૨5
bHИΓ - Houoɼnɼn Dɑuᴉԍɼ K· Iuonλԍ Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ Ɐᴉʁboʁϝ
ΓԷbҼ - bɑʁᴉƨ Cμɑʁɼԍƨ qԍ Ҽɑnɼɼԍ Ɐᴉʁboʁϝ
ԷⱯOʁ - Ղoμɑuuԍƨpnʁმ - O· ʁ· ꓕɑwpo Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ Ɐᴉʁboʁϝ
KDEИ - Dԍuʌԍʁ Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ Ɐᴉʁboʁϝ
KƧԷO - Ƨɑu Էʁɑucᴉƨco Iuϝԍʁuɑϝᴉouɑɼ Ɐᴉʁboʁϝ
Couɻᴉʁwԍq Ɐᴉʁboʁϝ Γᴉƨϝ
3D Bnᴉɼqᴉuმƨ ɑuq Cɼonqƨ¡

ꓕμᴉƨ ϝμʁԍɑq ᴉƨ wɑqԍ ɻoʁ nbqɑϝԍƨ ʁԍმɑʁqᴉuმ ϝμԍ qԍʌԍɼobwԍuϝ oɻ 3D Bnᴉɼqᴉuმƨˋ Cɼonqƨˋ ɑuq oϝμԍʁ ɻԍɑϝnʁԍƨ wɑĸᴉuმ ϝμԍᴉʁ ʍɑλ ᴉuϝo ϝμԍ 5Ɩ·Ɩ ꓵbqɑϝԍ· bɼԍɑƨԍ ԍuๅoλ ϝμᴉƨ ϝμʁԍɑq ɑuq ɑʌoᴉq ƨbԍcnɼɑϝᴉou ɑuq/oʁ oɻɻ-ϝobᴉc ʁԍwɑʁĸƨ¡ ꓕμᴉƨ ϝμʁԍɑq ᴉƨ wɑᴉuϝɑᴉuԍq ɑuq ԍqᴉϝԍq pλ onʁ ꓕΓ3 wԍwpԍʁƨ ɑuq woqԍʁɑϝoʁƨ·

Dԍʌԍɼobwԍuϝ bʁoმʁԍƨƨ • Γᴉʌԍʁᴉԍƨ • Oϝμԍʁ Էԍɑϝnʁԍƨ • ԷⱯ⥀ƨ
Mԍɼcowԍ ϝo ϝμԍ 5Ɩ·Ɩ Dԍʌԍɼobwԍuϝ ꓕμʁԍɑq¡
!bɒǝɿʜT Ɉnǝmqolǝvǝꓷ Ɩ.Ɩς ǝʜɈ oɈ ǝmoɔlǝW
ƨϘAꟻ • ƨǝɿυɈɒǝꟻ ɿǝʜɈO • ƨǝiɿǝvi⅃ • ƨƨǝɿϱoɿꟼ Ɉnǝmqolǝvǝꓷ

.ƨɿoɈɒɿǝbom bnɒ ƨɿǝdmǝm Ƹ⅃T ɿυo γd bǝɈibǝ bnɒ bǝniɒɈniɒm ƨi bɒǝɿʜɈ ƨiʜT !ƨʞɿɒmǝɿ ɔiqoɈ-ʇʇo ɿo/bnɒ noiɈɒlυɔǝqƨ biovɒ bnɒ bɒǝɿʜɈ ƨiʜɈ γoįnǝ ǝƨɒǝlꟼ .ǝɈɒbqU Ɩ.Ɩς ǝʜɈ oɈni γɒw ɿiǝʜɈ ϱniʞɒm ƨǝɿυɈɒǝʇ ɿǝʜɈo bnɒ ˎƨbυolƆ ˎƨϱnibliυꓭ ꓷƸ ʇo Ɉnǝmqolǝvǝb ǝʜɈ ϱnibɿɒϱǝɿ ƨǝɈɒbqυ ɿoʇ ǝbɒm ƨi bɒǝɿʜɈ ƨiʜT

!ƨbυolƆ bnɒ ƨϱnibliυꓭ ꓷƸ
Ɉƨi⅃ ɈɿoqɿiA bǝmɿiʇnoƆ
ɈɿoqɿiA lɒnoiɈɒnɿǝɈnI oɔƨiɔnɒɿꟻ nɒƧ - OꟻƧꓘ
ɈɿoqɿiA lɒnoiɈɒnɿǝɈnI ɿǝvnǝꓷ - ИƎꓷꓘ
ɈɿoqɿiA lɒnoiɈɒnɿǝɈnI odmɒT .Я .O - ϱɿυdƨǝnnɒʜoႱ - ЯOAꟻ
ɈɿoqɿiA ǝllυɒӘ ǝb ƨǝlɿɒʜƆ ƨiɿɒꟼ - Әꟼꟻ⅃
ɈɿoqɿiA lɒnoiɈɒnɿǝɈnI ǝγυonI .ꓘ lǝinɒꓷ υlυlonoH - ⅃ИHꟼ
ςटς ƨbυolƆ bnɒ ƨϱnibliυꓭ oɈ noiɈɔυboɿɈnI - qɒɔǝЯ 0ς0ς Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ]0ς0ς ˎʜɈ0Ƹ ɿǝdmǝɔǝꓷ[
μმ٢ lɒnoiɈɒnɿǝɈnI ɿǝvnǝꓷ ʇo ʞǝǝꟼ ʞɒǝnƧ ]Ɩς0ς ˎbɿƸ ʜɔɿɒM[
μटƸ bǝɈɿɒɈƧ ƨɒʜ ATƎꓭ lɒnɿǝɈnI - ɈɿoqɿiA lɒnoiɈɒnɿǝɈnI ϱɿυdƨǝnnɒʜoႱ ʇo ʞǝǝꟼ ʞɒǝnƧ ]Ɩς0ς ˎʜɈμς ʜɔɿɒM[
მ8μ ɈɿoqɿiA ǝllυɒӘ ǝb ƨǝlɿɒʜƆ ƨiɿɒꟼ ʇo ʞǝǝꟼ ʞɒǝnƧ ]Ɩς0ς ˎʜɈმς ʜɔɿɒM[
ςμ ɈɿoqɿiA ǝllυɒӘ ǝb ƨǝlɿɒʜƆ ƨiɿɒꟼ ʇo ʞǝǝꟼ ʞɒǝnƧ ɿǝʜɈonA ]Ɩς0ς ˎʜɈ0Ƹ ʜɔɿɒM[
Ɩმ wǝiV llυꟻ ni ƨbυolƆ ꟼIW ]Ɩς0ς ˎɈƨƖƸ ʜɔɿɒM[
୧Ɩ ɈɿoqɿiA lɒnoiɈɒnɿǝɈnI ǝγυonI .ꓘ lǝinɒꓷ υlυlonoH ʇo ʞǝǝꟼ ʞɒǝnƧ ]Ɩς0ς ˎɈƨƖ liɿqA[
ƨǝiɿǝvi⅃ bǝmɿiʇnoƆ
Ƹटς ]A٢٢٢AႱ[ AИA - ЯƎ00Ƹ-٢٢٢ ϱniǝoꓭ
μμƖ ]ꟻUM-Tꟼ[ MATA⅃ - ЯƎ00Ƹ-٢٢٢ ϱniǝoꓭ
Ɩ8Ɩ ]ƧꓘMӘ-Ɔ[ ɈǝႱɈƨǝW - ୧-٢8٢ ϱniǝoꓭ
μटς ]ꓭꟼZƎ-Ә[ ɈǝႱγƨɒƎ - 00ς-0ςƸ ƨυdɿiA
0μς ]IWA-ƆƆ[ TЯAMƧɈǝႱ - 00ς-0ςƸ ƨυdɿiA
ƨǝϱnɒʜƆ bnɒ ƨǝɿυɈɒǝꟻ ɿǝʜɈO
μმ٢ ƨɈnǝmǝvoɿqmI ǝɿυɈxǝT 008-08Ƹ ƨυdɿiA bnɒ 80ς ɒnƨƨǝƆ ǝʜɈ ʇo ʞǝǝꟼ ʞɒǝnƧ ]Ɩς0ς ˎʜɈटƖ ʜɔɿɒM[
(ƨϘAꟻ) ƨnoiɈƨǝυϘ bǝʞƨA γlɈnǝυpǝɿꟻ
ƨnoiɈƨǝυϘ bǝʞƨA γlɈnǝυpǝɿꟻ
ƨǝɔɿυoƧ
:ƨmɿoʇɈɒlq lɒiɔoƨ ϱniwolloʇ ǝʜɈ no bǝɈƨoq ǝd lliw ƨwǝivǝɿq lɒiɔiʇʇo ǝʜT

٢ς ǝɈiƨdǝW lɒiɔiʇʇO - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ǝϱɒmi
μ γɈinυmmoƆ - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ǝϱɒmi
ट ʞoodǝɔɒꟻ - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ǝϱɒmi
0Ɩ mɒɿϱɒɈƨnI - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ǝϱɒmi
ǝϱɒmi
ꓭꓘ მმƖ 00μς×00μς
მ8μ ʜɔɈiwT - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI
ςƖ ɿǝɈɈiwT - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ǝϱɒmi
μ ǝdυTυoY - Ɉʜϱilꟻ ǝɈiniʇnI ǝϱɒmi

8 Likes

image

25 Likes